Nebouřlivé, až klidné záříjové zastupitelstvo kraje

Verze pro tisk |

Konalo se, jako obvykle, v úterý od 14.00 hodin. Celkem 3 zastupitelé ze 45 byli řádně omluveni. Z našeho klubu to byla Kateřina Klikarová.

Ke klidu zřejmě také přispělo, že klub zastupitelů KSČM netrval na zařazení bodu Odvolání statutární náměstkyně Zuzany Kocumové (ZpLK) z funkce na program jednání. Tento návrh odkládáme do doby, než Kontrolní výbor zastupitelstva prošetří užívání služebního auta sl. Kocumovou a výsledky předloží zastupitelstvu. Kontrolní výbor proto, že na straně jedné jde o zastupitelku a jsme přesvědčeni, že její případné poklesky by měl šetřit a hodnotit právě výbor zastupitelstva, nikoliv úředníci krajského úřadu, a na straně druhé jde o uvolněnou radní – náměstkyni hejtmana a nevidíme jako správné, aby ji kontrolovali, ve zkratce, jí podřízení úředníci.

Větší diskuse se rozvinula okolo dvou bodů, týkajících se zdravotnictví. V prvním se jednalo o hospic, kde Liberecký kraj spolupracuje na jeho zřízení s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, o.p.s. od roku 2009. Tady se nejvíce diskutovanou stala cena – cca 140 mil. Kč. K tomu je třeba po pravdě dodat, že podmínkou výstavby (v našem případě rekonstrukce a dostavby bývalého Kojeneckého ústavu v Liberci) je získání dotací, zřejmě z IPRM (Integrovaný program rozvoje města) Liberec, což je program Regionální rady soudržnosti Severovýchod. Podíl kraje by měl být buď 15%, ale možná také jen 7,5% - podle rozhodnutí vlády. No, ano: zase ty dotace… A rovněž po pravdě je třeba uvést, že čísla – náklady –, se kterými se operovalo doposud (70 nebo 90 milionů Kč), byly jen, více či méně, odborné odhady nebo dokonce jen představy. Projekt byl podpořen. Jen „perlička“: v jedné podkladové zprávě pro ÚV KSČM jsem použil, v našem kraji v této souvislosti běžně užívaný, termín „kamenný hospic“. Hodně složitě jsem pak vysvětloval zpracovateli souhrnné zprávy, že jde o realizaci samostatného lůžkového zařízení, které určitě nebude stavěno ze žuly, pískovce nebo opuky.

Druhým významným bodem z rezortu zdravotnictví byl návrh na spojení (fúzi) Krajské nemocnice Liberec a.s. (KNL) a Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. (PNT). Akcionáři KNL jsou kraj a Statutární město Liberec (cca 17% akcií), PNT je vlastněna městem Turnov. Zde jsem se při hlasování zdržel, tak jako další členové klubu KSČM. Důvodem je neexistující koncepce krajského zdravotnictví (a zdravotnictví v kraji vůbec) a skutečnost, že rozhodování kraje předcházelo projevům vůle – rozhodnutím zastupitelstev Liberce a Turnova (obě se konají ve čtvrtek 26. září). V obou městech přitom není zřejmá jasná podpora sloučení nemocnic napříč zastupitelstvy. Takovouto „salámovou“ metodu, kdy se dělají důležitá až zásadní rozhodnutí před tím, než je vyjasněn požadovaný cílový stav celého procesu, tu prostě odmítám. Návrh byl ostatními zastupiteli schválen.

Projednáván byl také evergreen tohoto zastupitelstva – odměny zastupitelů – návrh na jejich snížení. K tomu jsem se už na stránkách i-novin vyjadřoval, takže jen stručně: jde o populistický předvolební „výkřik“ Starostů (místní pobočka TOP09) a Změny. Týká se jen a pouze neuvolněných zastupitelů a členů výborů a komisí – občanů, kteří nejsou zastupiteli. Na uvolněné členy rady nijak nedopadá – jejich plat je pevně dán. Stanovené odměny ani zdaleka nedosahují možného maxima. Spor je veden zejména mezi oběma členy krajské koalice – SLK a ZpLK. Po poradě našeho klubu jsme měli v této věci volné hlasování: jeden člen byl pro návrh, jeden proti a nás ostatních 7 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Byla nám také dána informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek v tendru na zajištění autobusové dopravy v kraji pro období let 2014 - 2024. Jde o zřejmě největší zakázku tohoto volebního období v objemu cca 4,2 miliardy korun. Lhůta byla prodloužena až do 2. prosince 2013. Důvod, jak byl prezentován na semináři, který předcházel zastupitelstvu, a který jsem si ověřoval u některých úředníků KÚ, je pro mne až děsivý. Nějakým „záhadným“ způsobem nebyla zakázka firmou Gordion s.r.o., která spravuje - poskytuje profily různým zadavatelům, zveřejněna na profilu Libereckého kraje, ale na profilu krajské společnosti Korid LK, spol. s r.o., která zakázku jen administruje. Stránky Gordionu nejsou zabezpečené a každý průměrný „ajťák“ je schopen s nimi manipulovat. Po upozornění jednoho z možných zájemců, a z důvodu předběžné opatrnosti, kraj termín prodloužil o základní lhůtu 78 dní. Nyní už bohužel reálně hrozí, že celé řízení o zakázce nebude uzavřeno do 14. prosince příštího roku, kdy končí dosavadní smlouvy s dopravci a kraj se tak ocitne ve velmi složité situaci.

S jemným humorem, který je mi vlastní, jsem při schvalování přidělení financí z Dotačního fondu Libereckého kraje – Podprogram na podporu ekologické výchovy a osvěty a Podprogram ochrany přírody a krajiny dal krajské koalici k úvaze, zda by pro příští rok nebylo vhodnější zřídit samostatný dotační titul: Program na podporu o.s. Čmelák a s ním personálně spojených organizací a stran, jako jsou Změna pro Liberecký kraj, Mateřská centra a podobně. To byla moje reakce na návrh přidělit Čmeláku dvakrát 100 tis. korun – nejvyšší částka v součtu i jednotlivě. Musím ale uznat, že tato nepočetná skupinka okolo Jana Korytáře má systém „čerpání“ peněz od kraje, státu a evropských financí skutečně velmi dobře propracovaný a zvládnutý. Živí je.

V tradičně posledním bodu (kdy už je většina zastupitelů „duchem“ na odchodu) Náměty a připomínky, jsem požádal o písemné odpovědi na některé dotazy. Zde jen ve stručnosti: Zda se vedení KNL zabývá potřebou pořídit nový spirální CT – rentgen, když funkčnost dosavadního je po repasi v podstatě bez záruky; jaký objem peněz od počátku roku schválila rada kraje dvěma občanským sdružením, jejichž předsedou je zastupitel - člen koalice; zda hodlá vedení kraje znovu předložit zákonodárnou iniciativu kraje k přijetí změny zákonů o obcích a krajích – původní návrh, se kterým jsem nesouhlasil (a nesouhlasil celý klub KSČM) po rozpuštění Poslanecké sněmovny „padl pod stůl“; a konečně proč nebylo zadáno zpracování znaleckých posudků o časové ceně osobních automobilů Škoda Superb, které kraj tento měsíc vyměnil za nové Octávie a Superby dal dodavateli protiúčtem.
Tady jsme se s panem hejtmanem Půtou (SLK) trochu nepohodli – prohlásil, že mi žádné písemné odpovědi nebude posílat, já jsem mu zase ocitoval znění zákona o krajích …
Ale chvíli po zastupitelstvu jsme si to „vyříkali“ a ve středu, při našem setkání na zahájení Semináře k vytvoření Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje mě již informoval, že odpovědi se zpracovávají.

Další volné pokračování po příštím zastupitelstvu kraje, tentokrát krátce po volbách do Poslanecké sněmovny. 

Nahoru

Komentáře

Re: Nebouřlivé, až klidné záříjové zastupitelstvo kraje

Dobrý večer,
díky za zpravodajství, pane Chote. Zajímalo by mě, jestli v rámci kraje existují nějaké další ekologické organizace, které žádají a také dostávají dotace, mimo těch, které má pod palcem o.s. Čmelák a spol.
( Myslím tím jinou havěť třeba sršně, trubce, vosy a včelky nebo i hovada. ) :-)

Nahoru

Re: Nebouřlivé, až klidné záříjové zastupitelstvo kraje

Dobrý den, pane Zahradníku,

ekologicky zaměřených zvířátek se v kraji vyskytuje povícero :-)
Třeba takový STŘEVLIK - to není brouček, ale STředisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje, takto příspěvková organizace kraje.
Ale raději se pokusím o serióznější odpověď na Váš dotaz:
v této "vlně" rozdělování dotací o ně požádalo v podprogramu 8.1. - Podpora ekologické výchovy a osvěty celkem 53 různých subjektů (občanská sdružení, příspěvkové organizace - školy, Domy dětí a mládeže ... - obce, města, fyzické osoby ... 7 žádostí bylo vyřazeno pro nesoulad a administrativní chyby, 26 žádostí vyhovělo obsahem i formou, ale nezískalo potřebné bodové ohodnocení a 20 žádostem bylo vyhověno v celkové částce 1.400.000,- Kč.
V podprogramu 8.2. - Podpora ochrany přírody a krajiny o dotace žádalo celkem 55 zájemců - převážně obcí a měst a různých sdružení - Čmelák, Lišáci ... a opět 1.400.000,- Kč bylo rozděleno mezi 22 uchazečů, 16 mělo málo bodů a 17 žádostí nevyhovělo.
Takže vyšla nějaká ta koruna nejen na Čmeláka a jeho "pobočky".

Hezký zbytek víkendu
F. Chot

Nahoru

Re: Nebouřlivé, až klidné záříjové zastupitelstvo kraje

Dobrý večer pane Chote,
děkuji za podrobný přehled rozdělování dotací krajem. Vyplývá z toho, že průměrná dotace by byla cca
60 tisíc pro uchazeče, který uspěl. Pakliže ale o.s.Čmelák obdrží 2x 100 tisíc, pro ostatní to ani
těch 60 tisíc nebude. Provádí kraj kontroly využití přidělených prostředků po účetních uzávěrkách
před přidělením dalších dotací ?
Si pamatuju praktickou ekologickou výchovu dětí , kterou v Boru kdysi dělal zadarmo jeden starší člověk , který měl rád přírodu a děti. Vybudoval a udržoval s nimi několik let dvě lesní studánky na turistických trasách na Klíč ( Kamzičí a Zaječí ). Jedna tam stále je , ale už je dnes jiná, taková "profi " -lesní mobiliář - řeklo by se . Z té druhé jsou bez údržby zbytky. Škoda . Voda je naštěstí stále pitná .

Nahoru